សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ក្រោយបញ្ចប់គម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គម ពលរដ្ឋប្ដេជ្ញាផ្សព្វផ្សាយគណនេយ្យភាពសង្គមតាមបែបឌីជីថល


ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គម នៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅ ប្ដេជ្ញាថានឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនេះបន្តនៅតាមបែបឌីជីថល បើទោះបីជាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ២០២៤នេះក្ដី។
ពួកគេរំពឹងថា តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាយសង្គមនានា ពលរដ្ឋ និងយល់អំពីសិទ្ធិ និងកាត្វកិច្ចចូលរួមតាមដានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ ចំណែកអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកផ្ដលសេវា នឹងបំពេញការងារប្រកបដោយតម្លាភាព ពន្លឿនសេវាកម្មទៅកាន់ពលរដ្ឋ ទទួលមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពលរដ្ឋក្នងមូលដ្ឋាន។

15 views