សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្នែកយេនឌ័រថា វិសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅតែបន្តមាន

អ្នកឃ្លាំមើលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្នែកយេនឌ័របង្ហាញថា វិសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយទាំងក្នុងវិស័យកិច្ចការសាធារណៈនៅតែជាបញ្ហា ខណៈមន្ត្រីគណបក្សកាន់អំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថា ស្ត្រីកំពុងត្រូវបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ ។

53 views