អភិបាលកិច្ច

អ្នកជាប់ឃុំថា សិទ្ធិរបស់ពួកគេធ្លាក់រហូតក្រោមសូន្យ

ពន្ធនាគារ ឬ ហៅម្យ៉ាងទៀតថា មណ្ឌលអប់រំកែប្រែគឺជាកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងទៀត ដើម្បីអប់រំកែប្រែកំហុសមុនដោះលែងឱ្យមានសេរីភាពរស់នៅក្នុងសង្គមនិងជួបជុំគ្រួសារវិញ។ ប៉ុន្តែអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនអះអាងថា ពួកគេរងការវាយដំ ជេរប្រមាថ និងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ ពេលជួបបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលនាំឱ្យសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេធ្លាក់ដល់ក្រោមចំណុចសូន្យ។

វីដេអូចាស់ៗ

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ