សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបើកយុទ្ធនាការ ផ្សព្វផ្សាយ កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអនឡាញ

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន៧បើកយុទ្ធនាការលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ( I4C ) ឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានសេវាសាធារណៈនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងសាលារៀន ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទទូចឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសេវានេះឱ្យបានទូលំទូលាយ ។ សូមទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ លោក អ៊ួន ឈិន !

92 views