កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Lancang-Mekong គួរតែស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនៃ“ ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកខាងអេកូឡូស៊ី”

"ការថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេប្រកបដោយសុខភាព​​ និងតុល្យភាពផលប្រយោជន៍របស់មនុស្ស និងធម្មជាតិ"
ព័ត៌មានថ្មីៗ »
អត្ថបទពេញនិយម »