សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អតីតយុវតីស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការសង្គម ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ផ្ដើមចេញពីសមត្ថភាព ភាពលេចធ្លោ និងបទពិសោធជាជំនួយការភូមិ ជាក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ប្រចាំសង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង នៃគម្រោង ISAC អ្នកស្រី ម៉ៅ សុគន្ធាវី ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់វត្តគរ នៅចុងអាណត្តិទី៤ ជំនួសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមួយរូបដែលស្លាប់។ បន្ទាប់មក…

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ