សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គណនេយ្យភាពសង្គម

ការបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈ

អ្នកនិយមធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអបអរសាទរ ការបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈព្រោះអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់បានរហូតដល់ទៅ ១០ដង ។

វីដេអូចាស់ៗ

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ