គណនេយ្យភាពសង្គម

មេឃុំព្រែកស្តី៖ បើខ្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋនឹងធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍បរាជ័យ

ស្របពេលដែលរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថា ប្រជាពលរដ្ឋតិចតួចនៅឡើយ ដែលបានចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសង្កាត់ ប៉ុន្តែមេឃុំព្រែកស្តីនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្តាល លោក ឃុយ គា អះអាងថា ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៧០ភាគរយនៅក្នុងឃុំរបស់លោក បានចូលរួមក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយលោកប្រឹងប្រែងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យពលរដ្ឋចូលរួម។

វីដេអូចាស់ៗ