សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គណនេយ្យភាពសង្គម

អាណាព្យាបាលសិស្សទាមទារឱ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនគុណភាពបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សា អ៊ីរ៉ូហា នាក្រុងតាខ្មៅ

អាណាព្យាបាលសិស្សទាមទារឱ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនគុណភាពបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សា អ៊ីរ៉ូហា នាក្រុងតាខ្មៅ

មាតាបិតាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សមួយចំនួន បានរិះគន់ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សា អ៊ីរ៉ូហា ថានៅក្រោមស្តង់ដារ ដោយមានចំណុចខ្វះខាតឬភាពមិនប្រក្រតីច្រើន ។ ក្នុងនោះ អាណាព្យាបាលខ្លះបង្ហាញក្ដីបារម្ភខ្លាចកូនៗរបស់ពួកគាត់លង់ទឹក ព្រោះសាលាពុំមានរបងព័ទ្ធនៅប៉ែកជាប់នឹងមាត់ទឹក ។

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ