សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែជួបបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងទទួលទាន

បញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងទទួលទានបានក្លាយជាប្រធានបទ និងជាក្ដីកង្វល់រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្នែកទឹកស្អាតជាតិ និងអន្តរជាតិខណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថា ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៧៣,៤ភាគរយកំពុងទទួលបានសេវាទឹកស្អាត ។

176 views