សមាជិកគ្រួសារសកម្មជនដែលជាប់ពន្ធនាគារអំពាវនាវឱ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិ

សមាជិកគ្រួសារសកម្មជនដែលជាប់ពន្ធនាគារអំពាវនាវឱ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិ

សមាជិកគ្រួសារជាង១០នាក់នៃក្រុមសកម្មជនរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានដាក់ញត្តិមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ទៅកាន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) ដើម្បីសុំជំនួយក្នុងការធានាឱ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់។ ពួកគាត់ក៏បានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរ។