មន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ កម្ពុជាត្រៀមយកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២០លានដូស

មន្រ្តីកម្ពុជានិយាយថា ខ្លួនត្រៀមទទួលនិងទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាយ៉ាងហោចណាស់ ២០លានដូស ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពីរភាគបីនៃចំនួនប្រជាជនសរុប។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបាននិយាយថា កម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញឬទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ២០លានដូស ដែលនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជន ១០លាននាក់ ឬ ពីរភាគបីនៃចំនួនប្រជាជនសរុប។