អាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងស្នើក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីប្រមូលសំរាមឲ្យទាន់ពេលវេលា

សំរាមត្រូវបានពលរដ្ឋយកមកដាក់រប៉ាត់រប៉ាយតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។ បាន ធារ៉ា

បាត់ដំបង៖ អាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបង ប្រតិកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រមូលសំរាមមិនទាន់ពេលវេលា នៅក្នុងសង្កាត់ទាំង៦ ដែលធ្វើ​ឲ្យពលរដ្ឋមានការត្អូញត្អែរ។