កង្វះគ្រូបង្រៀនបានជំរុញឲ្យយុវតីជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ប្រាថ្នាជាគ្រូដំបូងក្នុងភូមិ

យុវតី រម៉ាម ផ្យាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងភូមិចង ឃុំញ៉ាង ស្រុកអណ្ដូងមាស ខេត្តរតនគិរី។ រូបភាពថត កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ថតដោយ៖ វ៉ន គឹមពុទ្ធិវិធាវី

យុវតី ផ្យាម និយាយថា៖ «ខ្ញុំនឹងទៅបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងភូមិខ្ញុំផ្ទាល់ ព្រោះនៅក្នុងភូមិខ្ញុំខ្វះគ្រូបង្រៀន ហើយខ្ញុំចង់យកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទៅបង្រៀនប្អូនៗនៅក្នុងភូមិ ខ្ញុំបន្តទៀត»។