សហជីពបើកយុទ្ធនាការដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារដល់កម្មករ

ណាងសជីព និងកម្មករកាត់ដេរចូលរួមយុទ្ធនាការ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ដើម្បីទាមទារឲ្យរោងចក្រផ្តល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករ។ ឃី សុវុឌ្ឃី

មេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនជាង ២០០នាក់ មកពីសហជីពនិងសហព័ន្ធចំនួន ១៧ បានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រទទួលខុសត្រូវបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារដល់កម្មករនិយោជិត ។