គ្រួសារអ្នកពិការភ្នែកនៅសៀមរាបស្នើឱ្យបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៀងទាត់

លោក ឡូយ លុយ បង្ហាញប័ណ្ណសមធម៌ ដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

គ្រួសារមួយនៅខេត្តសៀមរាប ដែលមានអ្នកពិការភ្នែក៤នាក់ ក្នុងចំណោមសមាជិក៥នាក់ អំពាវនាវសុំឱ្យរដ្ឋជួយបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភឱ្យបានទៀងទាត់ ព្រោះពួកគាត់ខកខានក្នុងការទទួលប្រាក់ចំនួនបាន៤ខែ ដោយមិនដឹងមូលហេតុ ខណៈដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកដោយសារបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ១៩។