រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទសាលាAIS និងផ្សារអ៊ីអនបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារ និងគ្រួសារតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រេចឲ្យបិទផ្សារអ៊ីអនភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារ និងគ្រួសារតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថា កម្ពុជា មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូង បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រុមគ្រួសារតេស្តវិជ្ជមានវីរុសនេះ។