សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់កើនជាថ្មី

សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើរល្បាតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលរបាយការណ៍ថ្មីរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកើនឡើង។ ផ្តល់ឲ្យពីសហគមន៍ព្រៃឡង់

របាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប បានបង្ហាញពីការកើតមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រងសត្វព្រៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់ជាថ្មី បន្ទាប់ពីការកាប់បំផ្លាញនេះបានកើតឡើងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ២០២១៦ នៅពេលដែលតំបន់នេះបានដាក់ចូលជាតំបន់ការពារ។