បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញបណ្ណចាក់វ៉ាសាំង មុនធ្វើបណ្ណប.ស.ស. ជូនពួកគាត់

សន្តិសុខសណ្ឋាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិនិត្យបណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អតិថិជន មុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបរិវេណសណ្ឋាគារ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម​(ប.ស.ស.) ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ថា ខ្លួន​នឹង​មិន​ធ្វើ​បណ្ណ​ឲ្យបុគ្គលណា​ដែល​មិន​បង្ហាញ​ភស្តុតាងថា ​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការកូវីដ-១៩ នោះទេ។ ការ​ប្រកាស​នេះធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ដាក់​វិធានការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ត្រូវបង្ហាញ​បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង​ពេល​ចេញ​ចូល​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ ឬឯកជន​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​​។​