ទាសភាពបំណុលនិងពលកម្មកុមារនៅតែកើតមានជាទូទៅដដែលនៅតាមសិប្បកម្មឡឥដ្ឋ

ក្មេងៗលេងនៅឡឥដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្តាល ខណៈឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេធ្វើឥដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា។ ខេមបូចា/ ឃួន ណារីម

អ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះថា៖ «ដំបូង ខ្ញុំជំពាក់តែ៥ម៉ឺនរៀល (ប្រហែល១២.៥០ដុល្លារ) ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ វាបានកើនឡើងដល់២៧០០ដុល្លារ។ យើងជំពាក់បន្តិចម្តងៗ ដូច្នេះនៅពេលយើងមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ យើងត្រូវតែខ្ចីប្រាក់គេបន្ថែម»។