ក្រសួងការងាររក្សាការសម្រេចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសកម្មជនសហជីព នៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តសៀមរាប

កម្មកររោងចក្រផេកធីក (Pactics) ម្នាក់កាន់បដាអំពាវនាវឲ្យខាងរោងចក្រទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពពីរនាក់ចូលធ្វើការវិញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកូដកម្មកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា នៅសៀមរាប។ (បញ្ញា ឆព័ណ្ណ)

ក្រ​សួង​ការងារ​កាលពីថ្ងៃទី​១១ ខែ​កញ្ញា បាន​រក្សាការ​សម្រេ​ចិត្ត​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រោងចក្រកាត់ដេផេកធីក (Pactics) ដែល​បាន​បញ្ឈប់​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​សកម្មជន​សហជីព​ពី​ការងារ ដោយ​បាន​ចាត់ទុក​​ការ​សម្រេច​នេះត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់។