លីកាដូ៖ ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះរំលោភសេពសន្ថវៈពីសមាជិកគ្រួសារ

អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយទៅកាន់ក្មេងស្រី ដែលរងការប៉ុនប៉ងរំលោភ។ លីកាដូ បានចេញរបាយការណ៍មួយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ មានករណីរំលោភសេពសន្ថវៈមួយភាគបីដែលបានស៊ើបអង្កេតមានជនសង្ស័យជាសមាជិកគ្រួសារ។ លីកាដូ

ក្នុងរបារការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនស្សលីកាដូ ដែលបានសិក្សាលើយុត្តិធម៌ករណីរំលោភផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា បានរកឃើញថាមួយភាគបីនៃករណីរំលោភផ្លូវភេទគឺមានជនសង្ស័យជាសាច់ញាតិក្នុងគ្រួសារ។