សិស្សថ្នាក់ទី៩ដែលប្រឡងធ្លាក់អាចចូលសិក្សាជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្ដបាត់ដំបង

សិស្សកំពុងសិក្សាជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនបាត់ដំបង។ រូបថត បាន ធារ៉ា

បាត់ដំបង៖ សិស្សានុសិស្សកម្រិតថ្នាក់ទី៩ ប្រឡងជាប់ ឬធ្លាក់ អាចចូលសិក្សាជំនាញផ្សេងៗនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេស ភូមិភាគតេជោសែនបាត់ដំបង ដើម្បីទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ និងងាយស្រួលក្នុង​ការរកការងារធ្វើ។