អ្នកជំនាញថា វិនិយោគចិនកើនកាន់តែច្រើន ធ្វើឲ្យកម្ពុជាពឹងពាក់ចិនកាន់តែខ្លាំង

កំណើនវិនិយោគចិនបានមើលឃើញថាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងការកើនឡើងក្រុមហ៊ុនសំណង់ពីប្រទេសចិន ចូលមកកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថាការវិនិយោគរបស់ប្រទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ខណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលថានេះជាកាដូសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់របស់កម្ពុជាលើមិត្តជិតស្និទ្ធមួយនេះ។