ម្ចាស់ដី៩នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រៅឃុំ បន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនមួយសប្តាហ៍ដោយសារតវ៉ានឹងគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មី

អ្នកភូមិ៩នាក់មកពីខេត្តកណ្តាលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលតវ៉ានឹង គម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃចន្ទ។ រូបភាពផ្តល់ឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋ៩នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្តាលចោទប្រកាន់ បន្ទាប់ពីតវ៉ា​អំឡុងពេលមានវិវាទដីធ្លីជុំវិញគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ត្រូវ​​បានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃចន្ទ។ ពួកគាត់ប្រឈម នឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៥ឆ្នាំ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាព។