ក្រោយពីចេញពន្ធនាគារ លោក រ៉ុង ឈុនថានឹងបន្តតស៊ូការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនចុះញ៉ម

មេដឹកនាំសហជីពលោក រ៉ុង ឈុន ថ្លែងអំឡុងពេលបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយខេមបូចា នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

លោកបានថ្លែងថា៖ «យើងតែងតែព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការងាររបស់យើងបាននោះទេ។ ដូច្នេះ [យើង] បន្តការងារប្រកបដោយវីរភាពរបស់លោក ជា វិជ្ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារ និងយុត្តិធម៌សង្គម»។