ក្រុមស្រ្តីងាយរងគ្រោះ ស្វែងរកការគំាទ្របន្ថែមពីសង្គម ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាពពេលបំពេញការងារ

ម៉ាយូណង អាយុ ៥៥ឆ្នាំ អ្នកបម្រើការសេវាកម្សាន្តយំពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ ខេមបូចា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

ក្រុមស្រ្តីងាយរងគ្រោះ រួមមានអ្នកប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទ និងស្រ្តីបម្រើសេវាកម្សាន្តនានា កំពុងស្វែងរក​ការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសហគមន៍ រដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើន​ឱ្យ​មាន​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់ពីសហគមន៍ ការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពពេលបំពេញការងារ សិទ្ធពេញ​លេញ ការឱ្យ​តម្លៃ និងបំបាត់ការរើសអើង និងអំពើហិង្សាមកលើពួកគេ។