កម្ពុជាបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិ ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើសិទ្ធិឯកជន

កម្ពុជាបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទចរាចរណ៍ទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងជំរុញឲ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យ នេះបើយោងទៅតាមអនុក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ។ ខេមបូចា/ព្រីង សំរាំង

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមអនុវត្តប្រព័ន្ធច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិតែមួយ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត និងគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍ទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេស។