ប្រាក់ខែកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេច បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៣មិនទទួលបានដំណោះស្រាយរួម

កម្មករចេញពីរោងចក្របន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងការងារនៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

តំណាង​ភាគី​និយោជក រដ្ឋាភិបាល និង​សហជីព​​នឹង​បោះ​ឆ្នោត​សម្រេច​លើ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​អប្បបរមា សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២ ​របស់​កម្មករកាត់ដេរ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកញ្ញា បន្ទាប់​ពី​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​​ប្រជុំ​ចរចាគ្នា​បី​លើក​រួច​មក​។​​