កម្មករសំណង់នៅតែជួបការលំបាក ទោះបីជាការបិទខ្ទប់ត្រូវបានដកចេញហើយក៏ដោយ

កម្មករធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

អ្នកស្រីបាននិយាយថា៖ «រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយខ្លះដល់កម្មករកាត់ដេរ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករសំណង់ យើងមិនបានទទួលអ្វីទាំងអស់។ ពេលយើងឈឺ យើងគ្មានលុយដើម្បីព្យាបាលទេ»។