របាយការណ៍អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ៖ កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបលើសន្ទស្សន៍អំពើពុករលួយ និងមិនមានការវិវត្តទៅមុខច្រើន

សន្ទស្សន៍នៃយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបង្ហាញថា អំពើពុករលួយនៅតែមានខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ទោះបីជាមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ដោយ។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

កម្ពុជាបន្តនៅជាប្រទេសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ាន ដោយមានអំពើពុករលួយចាក់ឬសទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ។