ពលករចំណាកស្រុកខ្មែរត្រឡប់ពីថៃប្រឈមជីវភាពគ្រួសារ និងជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើន

អ្នកស្រី ហែម ហាន់ អង្គុយក្រោមផ្ទះរបស់គាត់ ក្នុឃុំសសរស្តម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ នង ម៉ៃចរីយា

អ្នកស្រី ហាន់ និយាយថា៖ «ពេលណាខ្ញុំអត់មាន ខ្ញុំខ្ចីប្អូនចាយខ្លះទៅ ជួនកាលប្តីទំលាក់មកឱ្យបួនប្រាំពាន់(បាត)ទៅ [ ] ពេលកូវីដអញ្ចេះរកអត់សូវបាន(ការងារ) ជួនកាលខែខ្លះក៏អត់ ខ្លះជួនកាលការងារក៏មានពេញ១ខែ»។