កម្ពុជាត្រៀមថវិកាជាតិជាង១០០លានដុល្លារ សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ ដែលទទួលស្គាល់ដោយ WHO

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងការណ៍ថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារ ប្រហែលបួនម៉ោង ដើម្បីបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមថវិកាយ៉ាងតិច១០០លានដុល្លារសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ តែថាត្រូវរង់ចាំវ៉ាក់សាំងណាមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមុនសិន។