បុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍១០០ភាគរយ ក្រោយបញ្ឈប់ពីការងារអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ១៩

អតីតបុគ្គលិកបម្រើការនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបតវ៉ាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ពេញ១០០ភាគរយនៅខាងក្រៅមន្ទីរការងារខេត្ត កាលពីថ្ងៃសុក្រ។ រូបភាព៖ CTWF

អតីត​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​នៅ​អាកាស​យាន​ដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀម​រាប កំពុង​ទាម​ទារ​ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍​១០០​ភាគរយ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​ពី​​ការងារ​ដោយ​សារ​តែ​វិបត្តិកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែ​ខាង​មន្ត្រី​មន្ទីរ​ការងារ​ថា​អ្នក​ទាំង​១៣០​នាក់​បាត់​បង់​សិទ្ធិ​ក្នុងការ​ចរចា​ ពេល​ពួកគេ​បានដើរចេញមក​តវ៉ាជា​សាធារណៈ​កាលពីសប្ដាហ៍​មុន​។​