សម្រាប់គ្រួសារអ្នកកើតជំងឺរបេង ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្ការអាចជារឿងពិបាកមួយ

សកម្មភាពនៃមន្ត្រីអង្គការធ្វើការផ្នែកសុខភាពផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកជំងឺរបេងនៅស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ រូបភាពផ្ដល់ឲ្យ។

អ្នកស្រី សីលា ប្រាប់ថា៖ «ពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាព និងបណ្ដាញអង្គការរបស់ខ្ញុំបានចុះទៅពន្យល់ និងណែនាំពួកគាត់ពីរបីដង ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនព្រមប្រើវា»។