សេវាសាធារណៈនៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការស្នើសុំលិខិតផ្សេងៗ

តារាងតម្លៃសម្រាប់ផ្តល់សេវារដ្ឋបាល ដែលប្រកាសដោយអន្តរក្រសួង បិទផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប។ រូបភាពថត កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១។ នង ម៉ៃចរីយា

លោកស្រឿន បានបន្ថែមថា៖ «មូលហេតុប្រហែលយើងមិនបានឱ្យលុយគេមើលទៅ បានគេចេះតែដេញឱ្យយើងរកម្តងនេះម្តងនោះរករហូត ។ គេឱ្យយើងរកមួយចំនុច ពេលយើងរកបានគេឱ្យទៅរកមួយចំនុចទៀត ពេលបានគេប្រាប់ឱ្យរកមួយចំនុចទៀត»។