សកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតែបន្តក្នុងតំបន់ការពារ ទោះបីជាមានវិធានការរឹតបន្តឹងកូវីដ១៩

សមាជិកសហគមន៍វាស់ដើមឈើដែលគេលួចកាប់នៅ ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកា ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ CYN

ទោះបី​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ប្រឹង​ប្រែង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹងជំងឺ​កូវីដ១៩ ក៏​នៅ​មាន​កម្មករ​ខ្លះ​នៅ​តែ​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​បាន​ដោយ​សេរី​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​។​