អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រើសេវាផ្ទេរប្រាក់ ជួយជនរងគ្រោះទឹកជំនន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់កាលពីខែកញ្ញា និងតុលា បានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់ នៅខេត្តសៀមរាប។ DCA

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនពីរធ្វើការលើរឿងមនុស្សធម៌ បាននិយាយថាពួកគេទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសេវាផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណ៥០០គ្រួសារ នៅខេត្តសៀមរាប និងបាត់ដំបង។