ការបាត់បង់ការងារ ចំណូលធ្លាក់ចុះ និងការសិក្សាតាមអនឡាន អំឡុងវិបត្តិកូវីដ១៩ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងសម្ពាធផ្លូវចិត្ត

103 views