សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ លោក យាង សុធារិន្ទ និងលោក មុំ សុផុន អំពីផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

12 views

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ