សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ចំណីអាហារហាមឃាត់ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅតាមសាលារៀន មួយចំនួន

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងៗមានការយល់ដឹងនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមទប់ស្កាត់ចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារជាពិសេស គឺចំណីអាហារ៦ប្រភេទ ដែលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំហាមប្រាមនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានា ទាំងរដ្ឋនិងឯកជន ខណៈសាលាមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយ ។

195 views