សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ខាន់ សុម៉ាលី

អាជ្ញាធរចុះបណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ រូបភាព៖ ខាន់ សុម៉ាលី

អាជ្ញាធរឃុំមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយស្ត្រីរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

អាជ្ញាធរឃុំមាន​តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់​ជន​រងគ្រោះដោយ​ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអប់រំផ្លូវច្បាប់​ទៅដល់​ពលរដ្ឋនៅក្នុង​មូល​ដ្ឋានរបស់​​ខ្លួន​ ដោយសារតែ​ស្រី្តជា​ជន​រងគ្រោះភាគច្រើន​​នៅពុំទាន់យល់ដឹងអំពីផ្លូវ​​ច្បាប់នៅឡើយ​ ដែលជា​ហេតុ​​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​រងគ្រោះ​បន្ត​រួមរស់ជាមួយប្តីក្នុងស្ថានភាពហិង្សា។
អាជ្ញាធរចុះបណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ រូបភាព៖ ខាន់ សុម៉ាលី

អាជ្ញាធរឃុំមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយស្ត្រីរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

អាជ្ញាធរឃុំមាន​តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់​ជន​រងគ្រោះដោយ​ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអប់រំផ្លូវច្បាប់​ទៅដល់​ពលរដ្ឋនៅក្នុង​មូល​ដ្ឋានរបស់​​ខ្លួន​ ដោយសារតែ​ស្រី្តជា​ជន​រងគ្រោះភាគច្រើន​​នៅពុំទាន់យល់ដឹងអំពីផ្លូវ​​ច្បាប់នៅឡើយ​ ដែលជា​ហេតុ​​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​រងគ្រោះ​បន្ត​រួមរស់ជាមួយប្តីក្នុងស្ថានភាពហិង្សា។
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្បែង នៃខេត្តសៀមរាប នាំគ្នាធ្វើបង្គន់អនាម័យដើម្បីប្រើប្រាស់។ រូបថត ខាន់ សុម៉ាលី

ពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទនៅតែខ្វះបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់

សៀមរាបៈ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី បានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យមានការកើនឡើងជាងមុន ប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅតែមិនទាន់មានបង្គន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឡើយ។

ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថបទពេញនិយម